دانش فردا

کتاب قلعه حیوانات اثر جورج اورول

برش هایی از کتاب :

*همه ی آدمها با هم برابرند، اما پولدارها محترم ترند! اما دخترها پر طرف دارترند، اما بچه ها واجب ترند، اما خانمها مقدم ترند! اما سفیدها برترند و سیاه ها بدبخت ترند..
البته تبعیضی در کار نیست؛ در کل همه ی آدمها با هم برابرند، اما بعضی ها برابرترند!

*بشر یگانه دشمن واقعی ماست. بشر را از صحنه دور سازید ریشه گرسنگی و بیگاری برای ابد خشک می شود. بشر یگانه مخلوقی است که مصرف می کند و تولید ندارد.نه شیر می دهد. نه تخم می کند. ضعیف تر از آن است که گاوآهن بکشد و سرعتش در دویدن به حدی نیست که خرگوش بگیرد. معذلک ارباب مطلق حیوان است، اوست که آنها را به کار می گمارد و از دسترنج حاصله فقط آنقدر به آنها می دهد که نمیرند. و بقیه را تصاحب می کند

دیدگاه‌ها (0)

*
*